Home »

 
 

Kółko teatralne

 

Kółko teatralne języka angielskiego

Zajęcia skierowane są do uczniów , którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, lepiej poznać kulturę i realia krajów anglojęzycznych, oraz spróbować swoich sił na scenie.

Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka obcego, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia dialogów, wypowiedzi językowych. Pojawienie się teatru w procesie edukacji młodzieży daje szansę na to, że w przyszłości będą oni świadomymi odbiorcami sztuki.

Uczestnictwo w zajęciach uczy dykcji, kształci wyobraźnię, wyzwala pozytywne emocje, uczy integracji z grupą, umiejętności okazywania uczuć, przyczynia się do kształtowania twórczej postawy wobec życia. Ponadto rozwija w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.

Stała grupa uczniów

 

Cele główne :

- rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim

- stymulowanie aktywności uczniów poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości

- kształcenie prawidłowej wymowy i intonacji w języku obcym

- wszechstronny rozwój osobowości ucznia

- integracja zespołu

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

Cele szczegółowe :

- poprawienie wymowy, poszerzenie słownictwa

- rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej

- odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich sądów, opinii, stanów

- budowanie swojego świata wartości i wzbogacanie go

- kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy

- wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie

- budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych

- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności

- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do uczniów mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy.

Działania twórcze uczniów :

- drama

- krótkie inscenizacje

- spektakle teatralne na bazie sztuk antycznych i średniowiecznych, renesansowych i innych epok oraz własnych propozycji uczniów

- próby nowatorskich form teatralnych

- rejestracja fotograficzna lub kamerą video ciekawych wydarzeń z działalności koła

- co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie na piosenkę anglojęzyczną. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród chłopców.

Kryteria oceniania piosenki angielskiej:
 
-dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców
-fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu
-estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu
-inscenizacja ruchowa i obycie sceniczne
-feeling ( wyrażanie emocji ), interpretacja piosenek
-ogólny wyraz artystyczny